Cập nhật lần cuối:

Xem thống kê cho tất cả Ấn Độ Những trạng thái .

Xem thống kê cho tất cả Rajasthan Quận .

Tổng số trường hợp

Tìm nạp dữ liệu ...

Những cái chết

Tìm nạp dữ liệu ...

Đã phục hồi

Tìm nạp dữ liệu ...

Ca nhiễm bệnh hiện tại

Tìm nạp dữ liệu ...

Hospitalized

Tìm nạp dữ liệu ...

Các trường hợp nghiêm trọng

Tìm nạp dữ liệu ...

Kiểm tra

Tìm nạp dữ liệu ...

Liều lượng được quản lý

Tìm nạp dữ liệu ...

Dân số

Tìm nạp dữ liệu ...

Xem tất cả Thống kê vắc xin.

Chỉ số:

Kỳ:

Nguồn dữ liệu: