> vaccine > usa

آخرین به روز رسانی:

مشاهده آمار برای همه ایالات متحده آمریکا ایالت ها .

دوزهای مصرف شده

واکشی داده ها ...

دوز اول

واکشی داده ها ...

کاملا واکسینه شده

واکشی داده ها ...

واکسن Booster

واکشی داده ها ...

دوزهای تحویل داده شده

واکشی داده ها ...

Pfizer جمع

واکشی داده ها ...

Pfizer دوز اول

واکشی داده ها ...

Pfizer کاملا واکسینه شده

واکشی داده ها ...

Pfizer Booster

واکشی داده ها ...

Pfizer دوزهای تحویل داده شده

واکشی داده ها ...

Moderna جمع

واکشی داده ها ...

Moderna دوز اول

واکشی داده ها ...

Moderna کاملا واکسینه شده

واکشی داده ها ...

Moderna Booster

واکشی داده ها ...

Moderna دوزهای تحویل داده شده

واکشی داده ها ...

AstraZeneca جمع

واکشی داده ها ...

AstraZeneca دوز اول

واکشی داده ها ...

AstraZeneca کاملا واکسینه شده

واکشی داده ها ...

AstraZeneca Booster

واکشی داده ها ...

AstraZeneca دوزهای تحویل داده شده

واکشی داده ها ...

Sputnik جمع

واکشی داده ها ...

Sputnik دوز اول

واکشی داده ها ...

Sputnik کاملا واکسینه شده

واکشی داده ها ...

Sputnik Booster

واکشی داده ها ...

Sputnik دوزهای تحویل داده شده

واکشی داده ها ...

Covaxin جمع

واکشی داده ها ...

Covaxin دوز اول

واکشی داده ها ...

Covaxin کاملا واکسینه شده

واکشی داده ها ...

Covaxin Booster

واکشی داده ها ...

Covaxin دوزهای تحویل داده شده

واکشی داده ها ...

Janssen (J&J) واکسینه شده

واکشی داده ها ...

Janssen (J&J) دوزهای تحویل داده شده

واکشی داده ها ...

SinoVac

واکشی داده ها ...

SinoVac Booster

واکشی داده ها ...

SinoVac دوزهای تحویل داده شده

واکشی داده ها ...

تولیدکنندگان

واکشی داده ها ...

جمعیت

واکشی داده ها ...

برآورد واکسینه شده 70٪ (روزها)

واکشی داده ها ...

مشاهده همه آمار COVID-19.

متریک:

دوره:

متریک:

دوره:

منبع اطلاعات: